Strafrecht
Jeugdstrafrecht
Vertrouwenspersoon

Emk Advocatuur
specialist in Strafrecht, jeugdstrafrecht

Strafrecht

Overtreding en misdrijf
Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit dan komt er veel op u af.
U kunt een misdrijf of een overtreding plegen. Een overtreding is een lichter strafbaar feit, zoals bijvoorbeeld door rood licht rijden of wildplassen en wordt minder zwaar bestraft.  Een misdrijf is een ernstiger strafbaar feit zoals bijvoorbeeld diefstal en mishandeling en wordt zwaarder bestraft. Als u een strafbaar feit pleegt bepaalt de Officier van Justitie of u hiervoor vervolgd gaat worden en kunt u worden opgeroepen (door middel van een dagvaarding) om voor de rechter te verschijnen. De rechter beslist uiteindelijk welke straf u krijgt. Mr. E.M. Krukziener is gespecialiseerd in het strafrecht en kan u voor, tijdens en na een rechtszaak uitstekend adviseren.

Aanhouding, bezoek advocaat en verhoor
Als u bent aangehouden door de politie dan mag de politie u gedurende negen uren vasthouden voor onderzoek. Bij uw aanhouding wordt u door de politie medegedeeld dat u recht heeft op bijstand van een (piket)advocaat voorafgaand aan het eerste verhoor. Een verhoor wordt door de politie gehouden om informatie van u te verkrijgen. Als u wordt verhoord, kunt u mogelijk dingen zeggen die tegen u worden gebruikt. Het is daarom verstandig om van een (piket)advocaat gebruik te maken. U kunt dan direct mr. E.M. Krukziener kiezen, als advocaat van uw voorkeur. Zij zal dan meteen uw belangen behartigen. Mr. Krukziener bezoekt u op het politiebureau en bespreekt met u of u zich op uw zwijgrecht dient te beroepen. Mr. Krukziener kan bij uw verhoor aanwezig zijn. Zij kan er dan op toezien dat u niet onder druk wordt gezet door de politie.  Mr. Krukziener kent de wet, de bewijsbeoordeling, de strafrichtlijnen en ziet erop toe dat een strafzaak volgens de regels verloopt.

Inverzekeringstelling
Als de politie na het eerste verhoor vindt dat zij voldoende gronden heeft om u te verdenken van een strafbaar feit, dan kan zij overgaan tot de inverzekeringstelling. De politie mag u dan nog gedurende drie dagen (72 uur) vasthouden.

Voorlopige hechtenis: bewaringstelling en gevangenhouding
Binnen de termijn van drie dagen en 15 uur dient u te worden voorgeleid aan de rechter- commissaris. Dit is het moment vanaf het tijdstip van de aanhouding totdat er een rechterlijke toetsing door de rechter-commissaris plaatsvindt. De officier van justitie vraagt aan de rechter-commissaris of u nog langer mag worden vastgehouden (in bewaring stellen)

De rechter-commissaris zal alleen bewaring toestaan als er voldoende (ernstige) feiten en omstandigheden bestaan om u langer vast te houden. 

Mr. Krukziener kan een schorsingsverzoek indienen bij de rechter-commissaris. Als uw persoonlijke omstandigheden groter zijn dan het maatschappelijk belang om u vast te houden, komt u in aanmerking voor schorsing. Voorbeelden hiervan zijn studie, ziekte of familie-omstandigheden. 

Gevangenhouding: toetsing raadkamer
Nadat u veertien dagen in bewaring heeft doorgebracht, kan het zijn dat de officier van justitie redenen heeft om u nog langer vast te houden. Tijdens een raadkamerzitting beslissen drie rechters over de vraag of u langer in voorlopige hechtenis moet zitten. Deze gevangenhouding kan voor maximaal 90 dagen worden opgelegd.

 

Terechtzitting
Binnen deze 90 dagen zult u moeten voorkomen bij de politierechter of de meervoudige strafkamer en zal de zaak inhoudelijk behandeld worden. 

 

 

Mocht u worden veroordeeld tot een gevangenisstraf, dan zal de tijd die u heeft vastgezeten in mindering worden gebracht op de gevangenisstraf. 

Als uw zaak nog niet inhoudelijk behandeld kan worden, omdat bijvoorbeeld het onderzoek naar het strafbare feit nog niet is afgerond, dan beslist de rechtbank of uw voorlopige hechtenis wordt verlengd.

Hoger beroep

Als u bent veroordeeld door de rechter en u bent het niet eens met zijn vonnis, dan kunt u hiertegen in hoger beroep bij de rechtbank binnen veertien dagen nadat het vonnis is uitgesproken. Mr. Krukziener kan u daarbij helpen. Uw zaak wordt in hoger beroep opnieuw behandeld. Als u in hoger beroep wordt veroordeeld en u bent het niet eens met de uitspraak, dan is het mogelijk om tegen die beslissing cassatie in te dienen.

Mr. Krukziener kent het strafrechtsysteem en kan goed inschatten op welke wijze de rechter uw zaak zal beoordelen. Mr. Krukziener zorgt ervoor dat uw kant van het verhaal naar voren wordt gebracht en zal u zo goed mogelijk bijstaan vanaf het verhoor bij de politie tot en met de zitting en het eventuele hoger beroep.

 

Klacht tegen niet vervolging van een verdachte
Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit en heeft de officier van justitie besloten de verdachte niet te gaan vervolgen? Dan kan mr. Krukziener voor u een klaagschrift indienen bij het Gerechtshof. Met dit klaagschrift wordt het Gerechtshof verzocht aan het Openbaar Ministerie de opdracht te geven om de verdachte toch te vervolgen.

Het Gerechtshof zal de stukken bestuderen, adviezen vragen en slachtoffer en verdachte oproepen om te worden gehoord. Het Openbaar Ministerie geeft ook een advies aan het Gerechtshof. De rechters van het Gerechtshof (Raadsheren) beslissen of het Openbaar Ministerie wel of niet tot vervolging van de verdachte moet overgaan. Het Gerechtshof beslist in dit soort procedures niet over een straf, maar beslist alleen over het feit of een verdachte wel of niet vervolgd dient te worden. 

Als het Gerechtshof het klaagschrift gegrond verklaart en een klager in het gelijk wordt gesteld, betekent dat alleen dat het Gerechtshof een reden ziet om de zaak alsnog aan de rechter voor te leggen. Dit betekent niet dat de zaak in een veroordeling zal eindigen. Daar beslist uiteindelijk de Rechtbank over. Het Gerechtshof beoordeelt alleen of er punten zijn die door een strafrechter onderzocht moeten worden. De Officier van Justitie zal de zaak in dat geval aanbrengen bij de Rechtbank. De Rechtbank gaat dan onderzoeken of er sprake is van een bewijsbaar strafbaar feit en een strafbare dader.
 

 

Contact

Koraalrood 153

2718 SB Zoetermeer

info@emk-advocatuur.nl

Telefoon: 079 - 303 21 00

Fax: 079 - 303 21 11

Waar vindt u ons