Strafrecht
Jeugdstrafrecht
Vertrouwenspersoon

Emk Advocatuur
specialist in Strafrecht, jeugdstrafrecht

Vertrouwenspersoon

Wat kan E.M. Krukziener als vertrouwenspersoon voor uw bedrijf betekenen?
E.M. Krukziener biedt als vertrouwenspersoon een cruciale schakel in het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving. De vertrouwelijkheid en integriteit van het proces blijven daarbij gewaarborgd.
De Arbowet verplicht werkgevers om een beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, en werkdruk. Onderdeel van dit beleid kan de aanstelling van een vertrouwenspersoon zijn. De wet schrijft voor dat een werkgever beleid moet voeren dat erop gericht is om PSA te voorkomen of te beperken en een vertrouwenspersoon aan te wijzen die het personeel kan ondersteunen bij de voorkoming van PSA.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarbij E.M. Krukziener als vertrouwenspersoon ingeschakeld kan worden.

Ongewenst gedrag
In elke organisatie kunnen werknemers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en/of geweld en discriminatie.
Ook kunnen werknemers te maken krijgen met niet integer handelen. Dit zijn zaken als integriteitsschendingen (machtsmisbruik, corruptie, diefstal) en maatschappelijke misstanden (aantasting van het milieu).
Ongewenst gedrag op het werk leidt tot psychische klachten, verminderde productiviteit en een verstoorde werksfeer. Dit heeft voor uw organisatie ook nadelige gevolgen. Werknemers kunnen zich langdurig ziekmelden of zelfs uiteindelijk een andere baan zoeken.

Wettelijke verplichting
Werkgevers zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Daar hoort bij dat u aandacht heeft voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ook kan sprake zijn van integriteitsschendingen.
Opvangen en begeleiden
Een medewerker kan bij E.M. Krukziener een kwestie op het gebied van ongewenst gedrag ter sprake brengen. Het doel van het gesprek is de beëindiging van het ongewenste gedrag. De gesprekken zijn vertrouwelijk en vinden plaats in een voor de medewerker veilige omgeving. Samen met de medewerker wordt gekeken naar de eventuele vervolgstappen. E.M. Krukziener geeft advies over mogelijke oplossingsroutes. De medewerker kan er ook voor kiezen om alleen zijn/haar hart te luchten.
De gesprekken met de medewerker zijn altijd vertrouwelijk, tenzij sprake is van een ernstig strafbaar feit. Dan zal dit feit gemeld moeten worden bij bijvoorbeeld politie of justitie.

Voorlichten en informeren organisatie
Het is van belang dat medewerkers in de organisatie E.M. Krukziener goed weten te vinden. Het is aan de werkgever om medewerkers op de hoogte te brengen dat E.M. Krukziener als externe vertrouwenspersoon beschikbaar is. Hieruit moet onder meer blijken dat het gesprek met een vertrouwenspersoon vertrouwelijk is en dat een melding ook anoniem kan blijven. Daarnaast moet het management goed op de hoogte zijn van de rol van vertrouwenspersoon.
Door problemen vroegtijdig te signaleren en medewerkers goed voor te lichten kan E.M. Krukziener als externe vertrouwenspersoon ook preventief voor de organisatie van waarde zijn.

Adviseren van het bestuur en/of management
Een vertrouwenspersoon krijgt signalen van medewerkers over ongewenst gedrag binnen een organisatie. Het is essentieel dat de organisatie ook op de hoogte is van deze signalen. Het is dan ook aan E.M. Krukziener om goed in de gaten te houden welke meldingen binnen komen in uw organisatie. Vervolgens koppelt zij deze bevindingen weer terug aan het management van de organisatie door middel van een jaarverslag. Hierdoor krijgt de organisatie inzicht in de aard en omvang van het ongewenste gedrag. Uiteraard zonder de vertrouwelijkheid van de melders te schenden.

Het voordeel van een externe vertrouwenspersoon
Een externe vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk en objectief binnen het bedrijf. Hierdoor kunnen werknemers zich vrijer voelen om vertrouwelijke kwesties in alle openheid te bespreken. Door een externe vertrouwenspersoon in te schakelen, minimaliseert het bedrijf het risico op belangenconflicten tussen de vertrouwenspersoon en andere medewerkers binnen het bedrijf. Het inhuren van een externe vertrouwenspersoon kan meer kosten besparen dan het toevoegen van een extra interne functie.

Als externe vertrouwenspersoon is E.M. Krukziener onafhankelijk, deskundig en objectief en zij heeft geen binding met het bedrijf. Medewerkers hebben hierdoor het gevoel dat zij volledig openheid van zaken kunnen geven.

E.M. Krukziener heeft veel ervaring opgedaan in haar werkzaamheden als advocaat. Zoals vertrouwelijkheid in de omgang met cliënten, hun belangenbehartiging als ook het bieden van een luisterend oor. Daarnaast beschikt zij over uitstekende communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op

Mr. Krukziener:

“Mijn cliënten weten dat het mijn passie is om het beste resultaat te bereiken”.

Contact

Koraalrood 153

2718 SB Zoetermeer

info@emk-advocatuur.nl

Telefoon: 079 - 303 21 00

Fax: 079 - 303 21 11

Waar vindt u ons